II etap konsultacji społecznych

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych projektu dokumentu pn: Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020.

Strategia powstaje w ramach projektu pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, który realizują samorządy pięciu gmin: Gminy Ełk, Gminy Suwałki, Gminy Sanok, Gminy Hrubieszów oraz Gminy Zamość. W/w projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca. Głównym celem projektu jest nawiązanie trwałej międzyregionalnej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi położonymi w czterech województwach Polski Wschodniej. Cel zostanie zrealizowany poprzez wspólne działania na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów, miejscowych uwarunkowań i potencjałów partnerów zaangażowanych w projekt.

Czytaj dalej…

Aplikacja do rezerwacji kwater agroturystycznych

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Zapraszamy do współpracy właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu Gminy Ełk, Gminy Suwałki, Gminy Sanok, Gminy Zamość.

W ramach realizowanego projektu pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” powstaje apli­ka­cja, która będzie stanowić bazę atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku na obszarze Polski Wschodniej. Aplikacja ma umożliwić również rezerwację on-line noclegów w obiektach agroturystycznych osobom chcącym skorzystać z proponowanej przez kwaterodawców oferty. Uruchomienie aplikacji planowane jest na wrzesień 2014r.

Czytaj dalej…

Konsultacje w Gminach Polski Wschodniej

Od dwóch lat Gmina Zamość jest liderem projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Partnerami w projekcie są Gminy: Hrubieszów, Ełk, Sanok i Suwałki. 
Efektem końcowym współpracy gmin biorących udział w projekcie będzie dokument  pn. „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej”.
Podczas tworzenia dokumentu zaplanowano dwa etapy związane z konsultowaniem przez lokalną społeczność projektu strategii.
W dniach od 15 kwietnia do 20 kwietnia 2014 r. odbywały się spotkania w gminach partnerskich. Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 150 osób z terenu gmin: Hrubieszów, Ełk, Sanok, Suwałki i Zamość.

Czytaj dalej…

Konferencja: „Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej”

W dniach 8-9 maja 2014 roku w Hotelu Koronnym w Zamościu odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Dwudniowa konferencja pt „Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej” była już czwartym spotkaniem przedstawicieli gmin partnerskich, które wspólnie realizują projekt. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z Gminy Ełk, Gminy Sanok i Gminy Suwałki oraz zaproszeni goście z terenu Gminy Zamość i Gminy Hrubieszów. 

Czytaj dalej…

Konferencja w Gminie Ełk

W dniach 05-06 września 2013 r. przed­sta­wi­ciele pię­ciu samo­rzą­dów gmin: Zamość, Sanok, Suwałki, Ełk i Hru­bie­szów spo­tkali się na kon­fe­ren­cji w Ełku realizowanej w ramach pro­jektu „Roz­wój i współ­praca pier­ście­nio­wych gmin Pol­ski Wschod­niej”. To już trzecia konferencja gromadząca przedstawicieli gmin Polski Wschodniej.

Czytaj dalej…

Konferencja „Part­ner­stwo jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego – wyzwa­niem dla roz­woju lokal­nego”


W dniach 18-19 października 2012 r. w m. Kalinowice koło Zamościa odbyła się pierwsza konferencja pn. Part­ner­stwo jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego – wyzwa­niem dla roz­woju lokal­nego” otwierająca trzyletni projekt pn. „Roz­wój i współ­praca pier­ście­nio­wych gmin Pol­ski Wschodniej” realizowany przez Gminę Zamość wspólnie z partnerami z gmin: Sanok, Suwałki, Ełk i Hrubieszów.

Zebranych gości powitał Pan Wójt Gminy Zamość lidera projektu Ryszard Gliwiński.

Pierwszy dzień konferencji był poświęcony prezentacji partnerów projektu oraz przedstawieniu jego głównych założeń.

Gospodarz konferencji Pan Wójt Ryszard Gliwiński opowiedział zebranym gościom o Gminie Zamość. Jego wystąpienie było zilustrowane barwną prezentacją, na której znalazły się obok ogólnych informacji o Gminie, szczegółowe zestawienia ilościowe, które mogą posłużyć do dalszych prac w trakcie realizacji projektu. Zaproszeni goście mogli się dowiedzieć o zasobach Gminy Zamość-lidera projektu oraz jej potencjale. Pan Wójt Ryszard Gliwiński w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na położenie Gminy Zamość na terenach Roztocza i Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, co stanowi cenny walor i jest ważnym elementem strategicznego myślenia o rozwoju Gminy. Wspomniał także o istniejącej bazie turystycznej gminy oraz przygotowanych pod inwestycje terenach.

Po wystąpieniu Gospodarza konferencji swoje prelekcje mieli także zaproszeni goście. Kolejnym mówcą był Wójt Gminy Ełk Pan Antoni Polkowski, który ze swoimi współpracownikami przybliżył nam krainę ponad 40 mazurskich jezior. Gmina położona w środkowej części Pojezierza Mazurskiego wokół Miasta Ełk dysponuje bogatym potencjałem turystycznym. W swoim wystąpieniu przedstawiciele Gminy Ełk akcentowali walory naturalnego środowiska, bogatej bazy turystycznej oraz przygotowane pod inwestycje tereny dla inwestorów. Wystąpienie było ilustrowane przepięknymi obrazami z Pojezierza Mazurskiego.

Kolejne wystąpienie miał Wójt Gminy Suwałki Pan Tadeusz Chołko, który barwnie opowiedział nam o kierowanej przez siebie gminie, położonej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i częściowo na terenie Pojezierza Suwalskiego, jak inne gminy pierścieniowe wokół miasta Suwałki. Dodatkowym walorem tej gminy jest położenie w  pobliżu granicy państwa z Litwą, Białorusią i Rosją.

Swoją gminę zaprezentowali także samorządowcy z Sanoka z pełniącą obowiązki Wójta Gminy Sanok Panią Anną Hałas. Podkarpacka Gmina rozciąga się wśród 4 rzek wokół miasta Sanok. Zaprezentowano bogatą bazę turystyczną oraz przygotowane pod inwestycje tereny dla inwestorów. Bliskość granicy ze Słowacją i Ukrainą jest także brana pod uwagę przez tamtejszych samorządowców, jako ważny czynnik rozwoju gminy.

Na zakończenie I części konferencji zapoznawczej wystąpił Pan Jan Mołodecki reprezentujący Gminę Hrubieszów. Położona wokół miasta Hrubieszów na terenie przygranicznym – sąsiaduje z Ukrainą. Dysponuje jak pozostałe gminy partnerskie terenami pod inwestycje.

Po dokonaniu prezentacji Gmin Partnerskich przyszedł czas na przedstawienie wszystkim zebranym samorządowcom szczegółowych założeń projektu oraz planowanych działań. Wśród nich: opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn. „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020”.

I dzień konferencji zakończyła ożywiona dyskusja na temat potencjału i możliwości rozwojowych Partnerów projektu. Przedstawione wcześniej prezentacje dały podstawę merytoryczną do dokonania porównań i analizy możliwości Partnerów w kontekście wspólnych planów na nadchodzący okres programowania w ramach Unii Europejskiej i trwałej współpracy na gruncie krajowym. Zgromadzone informacje posłużą także do dalszych prac nad przygotowaniem strategii rozwoju w ramach realizowanego projektu.

Podsumowaniem pierw­szego dnia kon­fe­ren­cji był wyjazd stu­dyjny, pod­czas któ­rego goście zwiedzili Regio­nal­ną Izbę Pamięci w Wyso­kiem oraz Zamojskie Stare Miasto. Spacer był okazją do zaprezentowania istniejących związków Gminy i Mia­sta Zamość, przybliżenia Gościom wspólnej historii i zakre­su współ­pracy w ramach zaspokajania bieżących potrzeb lokalnych społeczności.

Drugi dzień kon­fe­ren­cji prze­zna­czono na iden­ty­fi­ka­cję moż­li­wo­ści i obsza­rów współ­pracy pomię­dzy jed­nost­kami samo­rządu tery­to­rial­nego oraz szans i zagro­żeń wyni­ka­ją­cych ze wspól­nie reali­zo­wa­nych przedsięwzięć. Cennych wskazówek dostarczyła zebranym samorządowcom prowadząca prelekcję Pani Gracja Marcewicz, która zaprezentowała kilka modelowych przykładów projektów realizowanych w partnerstwie. W trakcie dyskusji zidentyfikowano szanse i zagrożenia dla przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie. Sądząc po treści rozmów kuluarowych zrodziły się już pewne pomysły do ewentualnej realizacji w wyniku nawiązanej współpracy. Konferencja potwierdziła, że spotkania w szerszym gronie mogą stworzyć pole do współpracy, dać impuls do podjęcia nowych wyzwań.

Przed nami są jeszcze cztery konferencje w miastach partnerskich. Według założeń projektu posłużą one zgromadzeniu doświadczeń i informacji niezbędnych do opracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

Konferencja w Sanoku

W dniach 9-10 sierpnia 2013 r.  w Sanoku odbyła się konferencja dotycząca perspektyw rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” realizowanego przy wsparciu środków unijnych z Pro­gramu Ope­ra­cyjnego Roz­wój Pol­ski Wschod­niej 2007–2013, Oś prio­ry­te­towa I: Nowo­cze­sna Gospo­darka, Dzia­ła­nie I.4: Pro­mo­cja i Współpraca. Była to już druga z czterech konferencji zaplanowanych w ramach w/w projektu. Po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich gmin spotkali się 18-19 października w Kalinowicach w Gminie Zamość.

Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe 5/2013

Fundusz Europejskie-dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

RGŚU.042.2.2012

Zamość, 09.07.2013 r

Zapytanie ofertowe 5/2013

Zaproszenie do składania ofert na publikację 1 ogłoszenia w prasie lokalnej na terenie Miasta Sanok i Gminy Sanok dotyczące realizacji projektu pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Czytaj dalej…