II etap konsultacji społecznych

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych projektu dokumentu pn: Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020.

Strategia powstaje w ramach projektu pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, który realizują samorządy pięciu gmin: Gminy Ełk, Gminy Suwałki, Gminy Sanok, Gminy Hrubieszów oraz Gminy Zamość. W/w projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca. Głównym celem projektu jest nawiązanie trwałej międzyregionalnej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi położonymi w czterech województwach Polski Wschodniej. Cel zostanie zrealizowany poprzez wspólne działania na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów, miejscowych uwarunkowań i potencjałów partnerów zaangażowanych w projekt.

Czytaj dalej…

Aplikacja do rezerwacji kwater agroturystycznych

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Zapraszamy do współpracy właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu Gminy Ełk, Gminy Suwałki, Gminy Sanok, Gminy Zamość.

W ramach realizowanego projektu pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” powstaje apli­ka­cja, która będzie stanowić bazę atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku na obszarze Polski Wschodniej. Aplikacja ma umożliwić również rezerwację on-line noclegów w obiektach agroturystycznych osobom chcącym skorzystać z proponowanej przez kwaterodawców oferty. Uruchomienie aplikacji planowane jest na wrzesień 2014r.

Czytaj dalej…

Konsultacje w Gminach Polski Wschodniej

Od dwóch lat Gmina Zamość jest liderem projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Partnerami w projekcie są Gminy: Hrubieszów, Ełk, Sanok i Suwałki. 
Efektem końcowym współpracy gmin biorących udział w projekcie będzie dokument  pn. „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej”.
Podczas tworzenia dokumentu zaplanowano dwa etapy związane z konsultowaniem przez lokalną społeczność projektu strategii.
W dniach od 15 kwietnia do 20 kwietnia 2014 r. odbywały się spotkania w gminach partnerskich. Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 150 osób z terenu gmin: Hrubieszów, Ełk, Sanok, Suwałki i Zamość.

Czytaj dalej…

Konferencja: „Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej”

W dniach 8-9 maja 2014 roku w Hotelu Koronnym w Zamościu odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Dwudniowa konferencja pt „Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej” była już czwartym spotkaniem przedstawicieli gmin partnerskich, które wspólnie realizują projekt. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z Gminy Ełk, Gminy Sanok i Gminy Suwałki oraz zaproszeni goście z terenu Gminy Zamość i Gminy Hrubieszów. 

Czytaj dalej…

Konferencja w Gminie Ełk

W dniach 05-06 września 2013 r. przed­sta­wi­ciele pię­ciu samo­rzą­dów gmin: Zamość, Sanok, Suwałki, Ełk i Hru­bie­szów spo­tkali się na kon­fe­ren­cji w Ełku realizowanej w ramach pro­jektu „Roz­wój i współ­praca pier­ście­nio­wych gmin Pol­ski Wschod­niej”. To już trzecia konferencja gromadząca przedstawicieli gmin Polski Wschodniej.

Czytaj dalej…

Konferencja w Sanoku

W dniach 9-10 sierpnia 2013 r.  w Sanoku odbyła się konferencja dotycząca perspektyw rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” realizowanego przy wsparciu środków unijnych z Pro­gramu Ope­ra­cyjnego Roz­wój Pol­ski Wschod­niej 2007–2013, Oś prio­ry­te­towa I: Nowo­cze­sna Gospo­darka, Dzia­ła­nie I.4: Pro­mo­cja i Współpraca. Była to już druga z czterech konferencji zaplanowanych w ramach w/w projektu. Po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich gmin spotkali się 18-19 października w Kalinowicach w Gminie Zamość.

Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe 5/2013

Fundusz Europejskie-dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

RGŚU.042.2.2012

Zamość, 09.07.2013 r

Zapytanie ofertowe 5/2013

Zaproszenie do składania ofert na publikację 1 ogłoszenia w prasie lokalnej na terenie Miasta Sanok i Gminy Sanok dotyczące realizacji projektu pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe 4/2013

Fundusz Europejskie-dla Rozwoju Polski Wschodniej

 

RGŚU.042.2.2012

Zamość, 27.06.2013 r

Zapytanie ofertowe 4/2013

Zaproszenie do składania ofert na publikację 1 ogłoszenia w prasie lokalnej na terenie Miasta Ełk i Gminy Ełk dotyczącego realizacji projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe 3/2013

Fundusz Europejskie-dla Rozwoju Polski Wschodniej

 

RGŚU.042.2.2012

Zamość, 27.06.2013 r

Zapytanie ofertowe 3/2013

Zaproszenie do składania ofert na publikację 1 ogłoszenia w prasie lokalnej na terenie Miasta Sanok i Gminy Sanok „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Czytaj dalej…