Gmina Zamość

Gmina Zamość – partner wiodący w projekcie pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” leży w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Zamość, na pięknych terenach Roztocza oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jest największą gminą wiejską w województwie lubelskim. Rozciąga się na przestrzeni 197 km ² wokół miasta Zamość.

Gminę tworzy 35 sołectw zamiesz­ki­wa­nych przez 22 336 osób (stan na 21.11.2012 r.). W odniesieniu do powierzchni Gminy jest to wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia, sięgający 111,8 mieszk. na km².

Symbole Gminy nawiązują do historycznych właścicieli tych terenów. Herb był niegdyś znakiem rodu Niemierzów – Ostrowskich ówczesnych właścicieli terenów Gminy Zamość.  Podkreśla związki gminy z miastem, którego pierwotna nazwa brzmiała „Zamoście”.

Położenie Gminy w bliskiej odległości od granicy państwowej stwarza dodatkowe możliwości rozwoju i wyzwania. Przez Gminę Zamość biegną ku wschodowi ważne szlaki komu­ni­ka­cyjne.  Wśród nich: droga kra­jowa nr 17 War­szawa — Lwów, prowadząca przez przej­ście gra­nicz­ne w Hre­ben­nem oraz droga kra­jowa nr 74 do Łucka, z przej­ściem gra­nicz­nym w Zosi­nie. Biorąc pod uwagę potrzeby potencjalnych inwestorów gmina przygotowała tereny pod inwestycje.

Kierunki rozwoju Gminy wyznaczają także bogate walory przyrodnicze terenów, na których położona jest Gmina Zamość. Znaj­dują się tutaj rezer­waty, pomniki przy­rody, a także ważne wyko­pa­li­ska arche­olo­giczne. Turyści korzystają chętnie z sieci szlaków pieszych oraz 40 kilometrowej Gminnej Ścieżki Rowe­rowej pn. „Na skraju Roztocza”. Z myślą o miłośnikach jazdy konnej stworzono Ułań­ski Szla­k Kon­ny, który bierze swój początek przy stadninie koni „Tarka”. Dla tury­stów zainteresowanych dłuższym pobytem na Roztoczu cze­kają motele, gościńce, a także gospo­dar­stwa agro­tu­ry­styczne ofe­ru­jące noc­legi i smaczne regio­nalne dania.

Niewątpliwym atutem są sami mieszkańcy Gminy Zamość, ludzie otwarci, gościnni, bardzo zaangażowani w sprawy lokalnej wspólnoty samorządowej. Wśród wielu organizacji społecznych działających na terenie Gminy funkcjonuje: 27 Kół Gospo­dyń Wiej­skich, 12 jed­no­stek Ochot­ni­czych Straży Pożar­nych, sto­wa­rzy­sze­nia – w tym 9 spor­to­wych. Przy Kołach Gospo­dyń Wiej­skich dzia­łają zespoły śpie­wa­cze: Bia­ło­wo­lanki z Bia­ło­woli, Echo Lip­ska z Lip­ska, Wesołe Gospo­sie z Kolo­nii Sita­niec, Roz­to­czanki z Wólki Wie­przec­kiej oraz Chór Sita­nia­nie. Uzdolniona muzycznie młodzież ma niepowtarzalną okazję roz­wijać swoje talenty w Mło­dzie­żo­wej Orkie­strze Dętej OSP Białowola, która może się poszczycić występami w kraju i za granicą.

Działające na terenie gminy Zamość zespoły artystyczne uświetniają występami liczne festyny i spo­tka­nia. Cie­szą się one dużym zain­te­re­so­wa­niem zarówno miesz­kań­ców, jak i gości z regionu czy tury­stów. Organizowane są cyklicznie m.in. festy­n eko­lo­giczno – tury­stycz­ny pn. Dzień Susła w Mokrem, Kre­so­we Spo­tka­nia Miło­śni­ków Konia Orien­tal­nego w Stad­ni­nie Koni TARKA w Wólce Wie­przec­kiej czy Dożyn­ki Gmin­ne, których gospodarzami są poszczególne sołectwa gminy.

Na tere­nie gminy działa 13 pla­có­wek szkol­nych dba­ją­cych o wykształ­ce­nie i roz­wój mło­dego poko­le­nia. Wśród nich: 5 Zespołów Szkół: w Kalinowicach, Płoskiem, Sitańcu, Żdanowie, Wysokiem, 4 Szkoły Podstawowe: w Zawadzie, Mokrem, Wólce Wieprzeckiej, Borowinie Sitanieckiej oraz 3 Publiczne Szkoły Podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra szkoła” w: Białowoli, Pniówku oraz Lipsku, natomiast w Zawadzie funkcjonuje Niepubliczne Gimnazjum. Łącznie 2267 dzieci i młodzieży jest objętych wychowaniem szkolnym i przedszkolnym w szkołach na terenie Gminy. Pracę dydaktyczno-wychowawczą prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna zatrudniona na 201 etatach nauczycielskich.

Gmina Zamość jest otwarta na współpracę międzynarodową. Przedsięwzięcia realizowane z partnerami z Ukra­iny, Włoch, Sło­wa­cji i Węgier służą wymianie doświadczeń, odkrywaniu nowych obsza­rów dzia­ła­nia i konsekwentnemu rozwojowi.