Gmina Ełk

Gmina Ełk – jest największą gminą w powiecie ełckim, jej powierzchnia obejmuje prawie
380 km2, co stanowi 34% powierzchni powiatu. Na tym obszarze występuje 79 miejscowości i 56 sołectw, zamieszkałych przez 10 577 osób.

W Gminie położone są bardzo duże wsie – Nowa Wieś Ełcka i Straduny – oraz kilka dość dużych będących „centrami” handlowymi i kulturalnymi dla okolicy, jak np: Woszczele, Mołdzie, Bajtkowo, Mostołty, Sędki, Chełchy. Kilka wsi leży w bliskim sąsiedztwie Ełku, np: Siedliska, Konieczki, Chruściele, Barany, Mrozy, Szeligi, Oracze. Wsie na skraju gminy to Przytuły, Sajzy, Malinówka, Woszczele, Rożyńsk, Bajtkowo, Giże, Sędki, Chełchy.
Obszar gminy Ełk leży w bardzo korzystnym geograficzno-rozwojowym obszarze Polski. Obejmuje ona południową cześć Pojezierza Ełckiego będącego środkową częścią obszaru Pojezierza Mazurskiego. Krajobraz tych ziem wymodelowany został przez liczne zlodowacenia czwartorzędowe na przestrzeni milionów lat, a głównie przez ostatnie – bałtyckie. Na obszarze tym w szczególny sposób zespoliły się wody z morenowymi wzniesieniami i lasami, wyżynny, pagórkowaty teren z wydłużonymi, ostro rysującymi się wzgórzami, kopulastymi pagórkami poprzecinanymi dolinami rzek i jezior oraz licznymi dużymi kompleksami leśnymi i małymi zagajnikami, mokradłami i bagnami.
Tworzy to krajobraz niepowtarzalny. Większość wód jest jeszcze czysta i nie zdegradowana biologicznie, a biorąc pod uwagę ich położenie – w kontynentalnej strefie klimatycznej, charakteryzującej się częstym napływem ze wschodu suchych, gorących mas powietrza latem oraz mroźnych i śnieżnych zimą – uzyskujemy pełny obraz atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej tych ziem.