Zapytanie ofertowe 3/2013

Fundusz Europejskie-dla Rozwoju Polski Wschodniej

 

RGŚU.042.2.2012

Zamość, 27.06.2013 r

Zapytanie ofertowe 3/2013

Zaproszenie do składania ofert na publikację 1 ogłoszenia w prasie lokalnej na terenie Miasta Sanok i Gminy Sanok „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Zamość

ul. Peowiaków 92

22-400 Zamość

tel. 84 638 47 48, fax. 84 639 23 64

strona internetowa: www.gminazamosc.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Opublikowanie ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

a)Liczba ogłoszeń -1 sztuka

b)Miejsce publikacji- tygodnik (ukazująca się jeden raz na tydzień) prasa lokalna z terenu województwa podkarpackiego obejmująca zasięgiem teren Miasta Sanok i Gminy Sanok.

c)Termin zamieszczenia ogłoszenia: lipiec lub sierpień 2013 r.

d)Rozmiar ogłoszenia ok 30 cm wysokości i około 20 cm szerokości lub o zbliżonej powierzchni (+/- 5 cm)

e) Publikacja ogłoszenia w pełnym kolorze

f) Publikacja wyłącznie na stronach redakcyjnych gazety.

g) minimalne informacje, które muszą być zawarte w ogłoszeniu:

- znak Narodowej Strategii Spójności

- emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- herb lub logo gmin partnerskich: Gminy Ełk, Gminy Hrubieszów, Gminy Sanok, Gminy Suwałki Gminy Zamość wraz z podaniem adresów gmin i stron www.

- tytuł projektu wraz z informacją o współfinansowaniu z EFRR ( „Projekt „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”),

- wartość całkowita projektu, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

h) przy opracowywaniu ogłoszeń, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania logotypów i oznaczeń zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej” dostępnymi na stronie internetowej www.polskawschodnia.gov.pl

i) Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje jakie chciałby umieścić w ogłoszeniu oraz propozycję układu poszczególnych elementów. Wykonawca w ciągu trzech dni od dnia przekazania zaproponuje Zamawiającemu projekt ogłoszenia, Zamawiający zaakceptuje projekt lub zgłosi do niego swoje uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

j) Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym w celu należytej realizacji zamówienia.

 

3.Postanowienia ogólne

a) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm).

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

4. Opis wymagań, jakie powinien spełnić wykonawca

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5. Informacja o dokumentach, jakie powinien złożyć Wykonawca

a)Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia –zał1.

b) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w punkcie 4 załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia- zał 2.

 

6. Kryteria oceny ofert  

a) Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu do składania ofert, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

                                      Cena najniższa spośród złożonych ofertOtrzymane punkty = ——————————————————-x 100

Cena badanej oferty

 

b) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wymagania oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową tj. uzyskał największą ilość punktów

c) W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone dwie oferty lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z tymi Wykonawcami lub poproszenia o złożenie ofert ponownych.

d) Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert,

- zostanie złożona po terminie składania ofert,

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych załączników,

 

7. Sposób przygotowania oferty:

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim.

c) Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów żądanych w pkt. 5 niniejszego zaproszenia.

d) Cena wynikająca z oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia, oraz być podana w kwotach netto i brutto podanych do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje

e) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Oferta na publikację ogłoszenia dotyczącego realizacji projektu – pn: Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”- województwo podkarpackie.

Nie otwierać przed 05.07.2013 r. godz. 09:15”

8. Miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta – pok. nr 1.

do dnia 05.07.2013r. do godz. 09.00.

 

9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji

a)Otwarcie ofert odbędzie się dnia. 05.07.2013r. godz. 09:15 w Urzędzie Gminy Zamość, II piętro (pok.19).

b)Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy drogą pocztową, faxem, lub telefonicznie.

c)Oceny i wyboru ofert dokonają pracownicy Urzędu Gminy Zamość wyłonieni z referatu Rozwoju Gminy i Zarządzania Środkami Unijnymi.

 

10. Osoba do kontaktu:

Agnieszka Cholewińska – Gmina Zamość, tel. 84 639 29 59,

Alicja Pocałuń –Gmina Sanok, tel. 13 494 06 49,

 

Pobierz załącznik