Konferencja w Sanoku

W dniach 9-10 sierpnia 2013 r.  w Sanoku odbyła się konferencja dotycząca perspektyw rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” realizowanego przy wsparciu środków unijnych z Pro­gramu Ope­ra­cyjnego Roz­wój Pol­ski Wschod­niej 2007–2013, Oś prio­ry­te­towa I: Nowo­cze­sna Gospo­darka, Dzia­ła­nie I.4: Pro­mo­cja i Współpraca. Była to już druga z czterech konferencji zaplanowanych w ramach w/w projektu. Po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich gmin spotkali się 18-19 października w Kalinowicach w Gminie Zamość.

Dwudniowa konferencja odbyła się w sanockim Hotelu Bona. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele z Gminy Ełk, Gminy Hrubieszów, Gminy Suwałki, Gminy Zamość oraz Gminy Sanok.  Konferencję prowadził prof. dr hab. Bogusław Sawicki kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W ramach konferencji omówiono możliwości i ograniczenia rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej, dostępne metody wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego. Poruszono temat partnerstwa publiczno-prywatnego jako szansy na rozwój regionu i omówiono potencjał gospodarczy gmin partnerskich.

Podczas konferencji została również podpisana „Umowa partnerska o współpracy”  pomiędzy Gminą Sanok a Gminą Zamość.

 Strony umowy zadeklarowały współpracę w zakresie:

- oświaty, wychowania i edukacji

- kultury, rekreacji, sportu, turystyki

- zadań o charakterze ogólnospołecznym

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej

- promocji gmin

Temat konferencji spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości a podpisana umowa partnerska o współpracy stała się dodatkowym bodźcem i zachętą do dalszych działań, zmierzających do realizacji projektu jak też innych wspólnych przedsięwzięć.

SONY DSC

P1080736

SONY DSC

P1080702

SONY DSC

SONY DSC

DSC04356

SONY DSC

P1080734

P1080699

P1080728

DSC04356