Konferencja „Part­ner­stwo jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego – wyzwa­niem dla roz­woju lokal­nego”


W dniach 18-19 października 2012 r. w m. Kalinowice koło Zamościa odbyła się pierwsza konferencja pn. Part­ner­stwo jed­no­stek samo­rządu tery­to­rial­nego – wyzwa­niem dla roz­woju lokal­nego” otwierająca trzyletni projekt pn. „Roz­wój i współ­praca pier­ście­nio­wych gmin Pol­ski Wschodniej” realizowany przez Gminę Zamość wspólnie z partnerami z gmin: Sanok, Suwałki, Ełk i Hrubieszów.

Zebranych gości powitał Pan Wójt Gminy Zamość lidera projektu Ryszard Gliwiński.

Pierwszy dzień konferencji był poświęcony prezentacji partnerów projektu oraz przedstawieniu jego głównych założeń.

Gospodarz konferencji Pan Wójt Ryszard Gliwiński opowiedział zebranym gościom o Gminie Zamość. Jego wystąpienie było zilustrowane barwną prezentacją, na której znalazły się obok ogólnych informacji o Gminie, szczegółowe zestawienia ilościowe, które mogą posłużyć do dalszych prac w trakcie realizacji projektu. Zaproszeni goście mogli się dowiedzieć o zasobach Gminy Zamość-lidera projektu oraz jej potencjale. Pan Wójt Ryszard Gliwiński w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na położenie Gminy Zamość na terenach Roztocza i Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, co stanowi cenny walor i jest ważnym elementem strategicznego myślenia o rozwoju Gminy. Wspomniał także o istniejącej bazie turystycznej gminy oraz przygotowanych pod inwestycje terenach.

Po wystąpieniu Gospodarza konferencji swoje prelekcje mieli także zaproszeni goście. Kolejnym mówcą był Wójt Gminy Ełk Pan Antoni Polkowski, który ze swoimi współpracownikami przybliżył nam krainę ponad 40 mazurskich jezior. Gmina położona w środkowej części Pojezierza Mazurskiego wokół Miasta Ełk dysponuje bogatym potencjałem turystycznym. W swoim wystąpieniu przedstawiciele Gminy Ełk akcentowali walory naturalnego środowiska, bogatej bazy turystycznej oraz przygotowane pod inwestycje tereny dla inwestorów. Wystąpienie było ilustrowane przepięknymi obrazami z Pojezierza Mazurskiego.

Kolejne wystąpienie miał Wójt Gminy Suwałki Pan Tadeusz Chołko, który barwnie opowiedział nam o kierowanej przez siebie gminie, położonej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i częściowo na terenie Pojezierza Suwalskiego, jak inne gminy pierścieniowe wokół miasta Suwałki. Dodatkowym walorem tej gminy jest położenie w  pobliżu granicy państwa z Litwą, Białorusią i Rosją.

Swoją gminę zaprezentowali także samorządowcy z Sanoka z pełniącą obowiązki Wójta Gminy Sanok Panią Anną Hałas. Podkarpacka Gmina rozciąga się wśród 4 rzek wokół miasta Sanok. Zaprezentowano bogatą bazę turystyczną oraz przygotowane pod inwestycje tereny dla inwestorów. Bliskość granicy ze Słowacją i Ukrainą jest także brana pod uwagę przez tamtejszych samorządowców, jako ważny czynnik rozwoju gminy.

Na zakończenie I części konferencji zapoznawczej wystąpił Pan Jan Mołodecki reprezentujący Gminę Hrubieszów. Położona wokół miasta Hrubieszów na terenie przygranicznym – sąsiaduje z Ukrainą. Dysponuje jak pozostałe gminy partnerskie terenami pod inwestycje.

Po dokonaniu prezentacji Gmin Partnerskich przyszedł czas na przedstawienie wszystkim zebranym samorządowcom szczegółowych założeń projektu oraz planowanych działań. Wśród nich: opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn. „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020”.

I dzień konferencji zakończyła ożywiona dyskusja na temat potencjału i możliwości rozwojowych Partnerów projektu. Przedstawione wcześniej prezentacje dały podstawę merytoryczną do dokonania porównań i analizy możliwości Partnerów w kontekście wspólnych planów na nadchodzący okres programowania w ramach Unii Europejskiej i trwałej współpracy na gruncie krajowym. Zgromadzone informacje posłużą także do dalszych prac nad przygotowaniem strategii rozwoju w ramach realizowanego projektu.

Podsumowaniem pierw­szego dnia kon­fe­ren­cji był wyjazd stu­dyjny, pod­czas któ­rego goście zwiedzili Regio­nal­ną Izbę Pamięci w Wyso­kiem oraz Zamojskie Stare Miasto. Spacer był okazją do zaprezentowania istniejących związków Gminy i Mia­sta Zamość, przybliżenia Gościom wspólnej historii i zakre­su współ­pracy w ramach zaspokajania bieżących potrzeb lokalnych społeczności.

Drugi dzień kon­fe­ren­cji prze­zna­czono na iden­ty­fi­ka­cję moż­li­wo­ści i obsza­rów współ­pracy pomię­dzy jed­nost­kami samo­rządu tery­to­rial­nego oraz szans i zagro­żeń wyni­ka­ją­cych ze wspól­nie reali­zo­wa­nych przedsięwzięć. Cennych wskazówek dostarczyła zebranym samorządowcom prowadząca prelekcję Pani Gracja Marcewicz, która zaprezentowała kilka modelowych przykładów projektów realizowanych w partnerstwie. W trakcie dyskusji zidentyfikowano szanse i zagrożenia dla przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie. Sądząc po treści rozmów kuluarowych zrodziły się już pewne pomysły do ewentualnej realizacji w wyniku nawiązanej współpracy. Konferencja potwierdziła, że spotkania w szerszym gronie mogą stworzyć pole do współpracy, dać impuls do podjęcia nowych wyzwań.

Przed nami są jeszcze cztery konferencje w miastach partnerskich. Według założeń projektu posłużą one zgromadzeniu doświadczeń i informacji niezbędnych do opracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.