Konferencja w Gminie Ełk

W dniach 05-06 września 2013 r. przed­sta­wi­ciele pię­ciu samo­rzą­dów gmin: Zamość, Sanok, Suwałki, Ełk i Hru­bie­szów spo­tkali się na kon­fe­ren­cji w Ełku realizowanej w ramach pro­jektu „Roz­wój i współ­praca pier­ście­nio­wych gmin Pol­ski Wschod­niej”. To już trzecia konferencja gromadząca przedstawicieli gmin Polski Wschodniej.

Kon­fe­ren­cję, którą zor­ga­ni­zo­wano pod hasłem „Turystyka – szansą rozwoju Polski Wschodniej” prowadził prof. dr hab. Bogusław Sawicki kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W pierwszym dniu zostały omówione podstawowe informacje o gospodarce turystycznej oraz potencjał i perspektywy rozwoju turystyki na obszarach Polski Wschodniej. Na podsumowanie pierwszego dnia konferencji omówiono rolę i znaczenie samorządów terytorialnych w kształtowaniu turystyki na swoim obszarze. Drugi dzień konferencji został poświęcony kreowaniu różnych typów produktów turystycznych. Na zakończenie konferencji poruszono temat wpływu turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz – omówiono przykłady innowacji w turystyce.

Spotkanie było doskonałą formą wymiany doświadczeń, okazją do nawiązania współpracy pomiędzy samorządami, a poruszane zagadnienia wzbogaciły wiedzę uczestników.

P1090032

P1090030

P1090049


SONY DSC

SONY DSC