II etap konsultacji społecznych

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych projektu dokumentu pn: Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020.

Strategia powstaje w ramach projektu pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, który realizują samorządy pięciu gmin: Gminy Ełk, Gminy Suwałki, Gminy Sanok, Gminy Hrubieszów oraz Gminy Zamość. W/w projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca. Głównym celem projektu jest nawiązanie trwałej międzyregionalnej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi położonymi w czterech województwach Polski Wschodniej. Cel zostanie zrealizowany poprzez wspólne działania na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów, miejscowych uwarunkowań i potencjałów partnerów zaangażowanych w projekt.

            I etap konsultacji społecznych trwał od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2014r. W ramach konsultacji odbyło się pięć spotkań roboczych. Uczestnicy spotkań rozmawiali m.in. o charakterystyce gmin pierścieniowych oraz o barierach i zaletach rozwojowych związanych z ich specyficznym położeniem wokół miast. Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu planowane jest na wrzesień 2014 roku

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie podmioty i osoby fizyczne zainteresowane ostatecznym kształtem strategii współpracy i rozwoju gmin pierścieniowych w szczególności przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii. Wszystkie państwa uwagi zostaną rozpatrzone i przekazane do wykonawcy dokumentu Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Lublinie

Termin przekazywania uwag od 30 czerwca do 15 lipca 2014r.

  • Projekt dokumentu „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020” [link]

 Uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu należy przekazywać na załączonym poniżej formularzu, wypełnionym elektronicznie i przesyłanym na adres: sekgm@zamosc.pl

  • Formularz konsultacyjny- zgłaszania uwag do Projektu dokumentu pn: „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020 [link]