O projekcie

Projekt pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca. Wartość projektu wynosi 1.427.566,80 zł, kwota dofinansowania to 1.284.810,10 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt w 85% jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 5 % z Budżetu Państwa. Wkład własny jednostek samorządu terytorialnego wynosi 10 % kosztów projektu i stanowi kwotę 142.756,70 zł. Okres realizacji zadania przypada na wrzesień 2012r. – listopad 2014r. Projekt realizowany jest w partnerstwie 5 gmin. Liderem projektu jest Gmina Zamość z województwa lubelskiego. Gminy partnerskie to: Gmina Sanok z województwa podkarpackiego, Gmina Hrubieszów z województwa lubelskiego, Gmina Ełk z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Gmina Suwałki z województwa podlaskiego. Partnerów projektu łączą podobne problemy związane z realizacją samorządowych zadań w Gminach Wiejskich otaczających pierścieniem duże miasta i posiadających w nich swoje centrum administracyjne.

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy pierścieniowymi gminami z terenu Polski Wschodniej oraz wypracowanie wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym. Realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie kooperacji pomiędzy tymi regionami. Zostanie stworzona dodatkowa możliwość wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów i potencjału w procesie rozwoju Polski Wschodniej. Realizacja projektu wpłynie również na utworzenie ponadregionalnych powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.